تعرفه قیمت ها سال 98

قیمت به ازای هر شب (به ریال)

ساختمان

تعداد نفرات

نوع اتاق

ردیف

7.900.000

2

اتاق دو تخته

1

9.800.000

3

اتاق سه تخته

2

11.000.000

3

سوئیت استودیو

3

15.400.000

4

سوئیت یک خوابه

4

2.100.000

نفر اضافه

5

توضیحات: زیر 5 سال رایگان می باشد ولی در صورت استفاده از صبحانه، هزینه صبحانه دریافت می گردد.
کلیه قیمت ها همراه با صبجانه می باشد.