تعرفه قیمت ها

تعرفه قیمت ها سال 98

قیمت به ازای هر شب (به ریال)

ساختمان

تعداد نفرات

نوع اتاق

ردیف

4.100.000

2

اتاق دو تخته

1

5.200.000

3

اتاق سه تخته

2

5.750.000

3

سوئیت استودیو

3

8.150.000

4

سوئیت یک خوابه

4

920.000

نفر اضافه

5

توضیحات: زیر 5 سال رایگان می باشد ولی در صورت استفاده از صبحانه، هزینه صبحانه دریافت می گردد.
کلیه قیمت ها همراه با صبجانه می باشد.